24 maja – wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!

Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.

Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymień ją).

Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam(-em) na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!

Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich, usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę, a Ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi  życia stanie.

Amen.

 

fot. Kaplica PTTK, Warszawa-Chomiczówka

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

PARAFIA MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH – WARSZAWA-CHOMICZÓWKA

KAPLICA PTTK IM. ŚW. JANA PAWŁA II

„Kaplica PTTK – panteon naszego Towarzystwa”
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nawiązało kontakt z parafią Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie na Chomiczówce przy ul. J. Conrada 7.
Nawiązali go: ks. kanonik Jan Huryn – proboszcz parafii i parafianin Tadeusz Martusewicz (prezes Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, występujący w imieniu Koła PTTK przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, wykonującym społecznie prace geodezyjne przy budowie kościoła).

Z okazji Jubileuszowego Roku 2000 i 50-lecia PTTK podjęli oni inicjatywę utworzenia Kaplicy Turystycznej w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w której będzie można umieszczać tablice upamiętniające zmarłych działaczy Towarzystwa.
 
PTTK przywiązuje dużą wagę do kultywowania tradycji narodowych. Dlatego Zarządu Głównego PTTK z radością przyjął inicjatywę otwarcia kaplicy. Wystąpiono z prośbą do Prymasa Polski, ks. kardynała Józefa Glempa, o zgodę na jej utworzenie. Poparcie Prymasa pozwoliło na rozpropagowanie tej idei w naszym Towarzystwie, co spowodowało ufundowania przez różne jednostki PTTK tablic, upamiętniających zmarłych działaczy oraz witraży przedstawiających odznaki turystyki kwalifikowanej, przodownickie i przewodnickie oraz różne rośliny chronione.
Dzięki temu powstała kaplica, w której znajduje się m.in. duża figura Matki Bożej, obraz z wizerunkiem Ojca Świętego, Jana Pawła II – honorowego członka PTTK oraz bogata symbolika Towarzystwa. Od kościoła do Puszczy Kampinoskiej wyznakowano niebieski szlak turystyczny.
Dnia 19.05.2001 r. poświęcenia kaplicy dokonał Prymas Polski kard. Józef Glemp w asyście Arcybiskupa Eugeniusza Piszcza – przewodniczącego Rady Migracji, Turystyki i Pielgrzymowania Episkopatu Polski, oraz licznych księży, w tym wielu przodowników turystyki kwalifikowanej, odprawiających koncelebrowaną uroczystą Mszę Świętą. Uczestniczyły w niej sztandary jednostek PTTK z całej Polski i bardzo liczne grono turystów-działaczy z całego kraju.
Powstanie Kaplicy Turystycznej spowodowało, że w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych dość często odbywają się różne uroczystości wspominające nasze nie żyjące koleżeństwo. W koncelebrowanych Mszach Św. uczestniczą księża: Jerzy Pawlik – honorowy członek PTTK, prałat Roman Indrzejczyk i prof. Marek Starowieyski – przodownicy turystyki górskiej.
W celu rozszerzenia informacji o zmarłych koleżankach i kolegach, upamiętnionych tablicami w kaplicy, z inicjatywy KTG Oddziału Stołecznego PTTK powstała księga pamiątkowa „PRO MEMORIA”, w której opisano ich sylwetki.
W listopadzie ubiegłego roku odsłonięto i poświęcono tablicę przewodników kresowych z Lwowa, Wilna, Krzemieńca, Łucka i in. Umieszczono na niej herb Lwowa i wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, patronki Wilna.
Dalsze wiadomości poświęcone rozbudowie kaplicy oraz informacje o uroczystym odsłonięciu i poświeceniu kolejnych tablic, będą umieszczone w późniejszym terminie.

Ks. Prałat Proboszcz Parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
Jan Huryn

źródło tekstu: https://www.pttk.pl/zycie/index.php?co=kaplica

 

 

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Chcę Wam powiedzieć wszystkim, zwłaszcza młodym: nie ustawajcie w modlitwie! Trzeba się zawsze modlić, a nigdy ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań; człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów. (…)

Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie!.
 
Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r.